اعضای هیئت مدیره

احسان تابش – رئیس هیئت مدیره

رضا حاجی ابراهیمی – مدیرعامل / نائب ریس هیئت مدیره 

امیر رضا جهانگیری – عضو هیئت  مدیره

علی محمدی – عضو هیئت  مدیره

معاونت‌ها

علی اکبر اورعی – معاونت مالی و اداری

علی فصیحی – معاونت بازرگانی

مهران مظفری مهر – معاونت فنی، برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی

توحید علوی – معاونت فروش و بازاریابی