رضا کدخدا – رئیس هیئت مدیره

رضا حاجی ابراهیمی – مدیرعامل / نائب ریس هیئت مدیره 

علی محمدی – عضو هیئت  مدیره

مهران مظفری مهر – معاونت فنی ٬ برنامه ریزی و مطالعات راهبردی

شوان لاو قلعه پرداز – معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار

علی اکبر اورعی – معاونت مالی اداری

توحید علوی – معاونت فروش و بازاریابی