هلدینگ فراز عمران آریانا

این دپارتمان در حوزه‌های نوین سرمایه‌گذاری همچون گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فناوری مالی و پرداخت فعالیت دارد. بر همین اساس این دپارتمان را شرکت‌های «ایده‌پرداز دانش نوین آرشام»، « توسعۀ تجارت الکترونیک تنیان»، «ویرا ابر آیندۀ جهان» تشکیل می‌دهند.